Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Решения   Решение за откриване на процедурата.pdf 08.04.2019 г.
Обявление   Обявление за поръчката.pdf 08.04.2019 г.
Документация за участие   Технически спецификации.docx 09.04.2019 г.
Документация за участие   ЕЕДОП.zip 09.04.2019 г.
Документация за участие   Документация.pdf 09.04.2019 г.
Образци към документация за участие   Образци.doc 09.04.2019 г.
Разяснения   Разяснение.pdf 15.04.2019 г.
Разяснения   Разяснение2.pdf 23.04.2019 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол 1.pdf 03.06.2019 г.
Дата отваряне на ценови предложения18-06-2019г. 10:30ч. На адреса на Възложителя: гр. София 1618, бул. "Цар Борис III" No 201,партер, заседателна зала "Обществени поръчки". 11.06.2019 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Доклад.pdf 11.07.2019 г.
Решения   Решение за избор на изпълнител ОП 4.pdf 11.07.2019 г.
Решения   Решение за избор на изпълнител ОП 3.pdf 11.07.2019 г.
Решения   Решение за избор на изпълнител ОП 2.pdf 11.07.2019 г.
Решения   Решение за избор на изпълнител ОП 1.pdf 11.07.2019 г.
Договор с приложения   Stamp_0132 CU Dogovor.pdf 22.11.2019 г.
Договор с приложения   Stamp_0135 CU Dogovor.pdf 22.11.2019 г.
Договор с приложения   Stamp_0134 CU Dogovor.pdf 22.11.2019 г.
Договор с приложения   Stamp_0133 CU Dogovor.pdf 22.11.2019 г.
Обявление   Обявление за възложена поръчка.pdf 22.11.2019 г.
Приключил договор   0135 CU Inf prikl dog_stamp.pdf 17.08.2020 г.
Приключил договор   0134 CU Inf prikl dog_stamp.pdf 17.08.2020 г.
Приключил договор   0133 CU Inf prikl dog_stamp.pdf 17.08.2020 г.
Приключил договор   CU 0132 Inf prikl dog.pdf 30.03.2021 г.