Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Документация за участие   Документация.pdf 27.12.2019 г.
Образци към документация за участие   Приложения.zip 27.12.2019 г.
Образци към документация за участие   Образци.docx 27.12.2019 г.
Покани за представяне на оферти   Покани.pdf 27.12.2019 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Доклад.pdf 17.01.2020 г.
Решения   Решение за определяне на изпълнител.pdf 17.01.2020 г.
Договор с приложения   Договор с приложения.pdf 17.02.2020 г.
Обявление   Обявление за възложена поръчка.pdf 17.02.2020 г.
Обявление   Обявление приключване договор.pdf 24.06.2020 г.