Информация за провеждане на търгове и конкурси за добив и продажба на дървесина в имоти, горска територия с учредени вещни права в полза на ЕСО ЕАД, по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти /Наредба по чл.95, ал.1 ЗГ/

Информация за провеждане на тръжни процедури с предмет „Продажба на удостоверения за енергийни спестявания“, с титуляр „Електроенергиен системен оператор” ЕАД (ЕСО ЕАД).